Algemene voorwaarden CAPPR Recruitment & Consultancy

Artikel 1: Definities

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy is een Werving & Selectie bureau dat zich richt op het

plaatsen van kandidaten bij opdrachtgevers.

 1. “Opdrachtgever” verwijst in deze voorwaarden naar de rechtspersoon, het

samenwerkingsverband van rechtspersonen, of de vertegenwoordiger die gebruikmaakt van

de diensten van CAPPR Recruitment & Consultancy en opdracht geeft voor de verlening van

diensten zoals beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.

 1. “Overeenkomst” verwijst naar de rechtsbetrekking tussen CAPPR Recruitment & Consultancy

en de Opdrachtgever, in de ruimste zin van het woord.

 1. “Diensten” omvatten alle door CAPPR Recruitment & Consultancy en/of door haar

ingeschakelde derden geleverde producten en diensten aan de Opdrachtgever, waaronder

het plaatsen van kandidaten bij opdrachtgevers en andere werkzaamheden die in het kader

van een opdracht worden uitgevoerd.

 1. “Website” verwijst naar www.cappr.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de

Opdrachtgever en CAPPR Recruitment & Consultancy waarbij CAPPR Recruitment &

Consultancy Diensten aanbiedt.

 1. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en

schriftelijk overeengekomen met CAPPR Recruitment & Consultancy.

 1. Inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand

gewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of gewijzigde

opdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3: De Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met CAPPR Recruitment & Consultancy via de

Website, e-mail of telefoon voor de aangeboden Diensten. Na overleg over de verwachtingen

van de Opdrachtgever zal CAPPR Recruitment & Consultancy een offerte opstellen die per

brief of e-mail wordt verstuurd. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de

offerte of via een opdrachtbevestiging per e-mail.

 1. Een bevestiging van CAPPR Recruitment & Consultancy naar de Opdrachtgever is beslissend

voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, met uitzondering van kennelijke

verschrijvingen.

 1. Aantekeningen of reacties van de Opdrachtgever op de offerte van CAPPR Recruitment &

Consultancy maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk bevestigd door

CAPPR Recruitment & Consultancy.

 1. Een opdracht van de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke offerte vereist

schriftelijke aanvaarding door CAPPR Recruitment & Consultancy.

 1. Deze Overeenkomst staat los van andere overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en

andere partijen, zelfs als CAPPR Recruitment & Consultancy beide partijen in contact heeft

gebracht. CAPPR Recruitment & Consultancy is geen partij bij dergelijke overeenkomsten.

 1. Opdrachtgever en CAPPR Recruitment & Consultancy beogen uitdrukkelijk geen

arbeidsovereenkomst aan te gaan en beogen evenmin een arbeidsrelatie tot stand te

brengen die voor de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt beschouwd.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, evenals volgens

de schriftelijk vastgelegde afspraken.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door

derden te laten uitvoeren.

 1. Bij het inschakelen van derden zal CAPPR Recruitment & Consultancy de nodige

zorgvuldigheid betrachten en, waar redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk, met de

Opdrachtgever overleg plegen. De kosten van deze derden zijn voor rekening van de

Opdrachtgever en worden door CAPPR Recruitment & Consultancy aan de Opdrachtgever

doorberekend.

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de

Overeenkomst tijdig aan CAPPR Recruitment & Consultancy worden verstrekt. Als deze

gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft CAPPR Recruitment & Consultancy het recht om

de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de extra kosten als gevolg van

vertraging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat CAPPR Recruitment & Consultancy de Diensten tijdig en

deugdelijk kan uitvoeren. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, is hij

verplicht om de voortvloeiende schade te vergoeden.

 1. Eventuele termijnen die zijn overeengekomen voor de uitvoering van de Diensten zijn geen

fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient CAPPR Recruitment & Consultancy

schriftelijk in gebreke te worden gesteld. CAPPR Recruitment & Consultancy dient een

redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat aanpassingen of aanvullingen

noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering ervan, zullen CAPPR Recruitment &

Consultancy en de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de

Overeenkomst overgaan.

 1. Wanneer de Overeenkomst wordt gewijzigd, inclusief aanvullingen, geldt dit als een

aanvullende opdracht. Over de honorering van deze aanvullende opdracht worden vooraf

aparte afspraken gemaakt. Zonder aanvullende offerte blijven de oorspronkelijke

voorwaarden van kracht, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief worden

betaald.

 1. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst wordt niet beschouwd als

wanprestatie van CAPPR Recruitment & Consultancy en geeft de Opdrachtgever geen grond

om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen CAPPR Recruitment &

Consultancy en de Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat beide partijen deze

wijzigingen schriftelijk hebben aanvaard middels een aanvullende of gewijzigde

Overeenkomst.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy behoudt zich het recht voor om de nakoming van

verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn

verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dit is van toepassing nadat CAPPR

Recruitment & Consultancy de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een

redelijke termijn voor nakoming, zonder resultaat.

 1. Bovendien heeft CAPPR Recruitment & Consultancy het recht om de Overeenkomst te

ontbinden onder dezelfde voorwaarden als vermeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich

omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of

instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

 1. Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, wat ontbinding

rechtvaardigt en de Opdrachtgever in verzuim is, kan CAPPR Recruitment & Consultancy de

Overeenkomst direct en zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of

schadeloosstelling ontbinden. De Opdrachtgever is in dat geval verplicht tot

schadevergoeding of schadeloosstelling vanwege wanprestatie.

Artikel 7: Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien de uitvoering van de bemiddelde overeenkomst om welke reden dan ook niet

plaatsvindt, met uitzondering van een situatie die aan overmacht is toe te rekenen, komen

alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te vervallen.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy behoudt zich het recht voor om kennelijke fouten in de

prijsopgave te corrigeren.

 1. Betaling geschiedt via factuur.
 2. Betaling dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders

overeengekomen.

 1. De Opdrachtgever is verplicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

onmiddellijk aan CAPPR Recruitment & Consultancy te melden.

 1. Bij verzuim van tijdige betaling van een factuur is de Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim, waarbij de Opdrachtgever de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot

aan de volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.

 1. Indien CAPPR Recruitment & Consultancy besluit een vordering wegens niet-betaling van één

of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever,

naast de verschuldigde hoofdsom en de genoemde rente, gehouden alle redelijkerwijs

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het

geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Artikel 8: Garanties

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, biedt CAPPR Recruitment & Consultancy geen

garanties met betrekking tot de geleverde Diensten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en representatieve

gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. CAPPR

Recruitment & Consultancy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste

informatie of gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij een

verkeerde bestelling.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door

haar ingeschakelde derden. Door het gebruik van de Diensten van CAPPR Recruitment &

Consultancy geeft de Opdrachtgever toestemming aan CAPPR Recruitment & Consultancy om

namens hem de aansprakelijkheidsbeperking van een door CAPPR Recruitment &

Consultancy ingeschakelde derde te aanvaarden.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit

overeenkomsten die namens de Opdrachtgever zijn bemiddeld.

 1. Indirecte schade, waaronder gevolgschade, is niet verhaalbaar op CAPPR Recruitment &

Consultancy.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten

op de Website.

 1. Overmacht, zoals beschreven in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden, ontslaat CAPPR

Recruitment & Consultancy van aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig nakomen van

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart CAPPR Recruitment & Consultancy van aanspraken van derden

die verband houden met de verleende Diensten.

Indien CAPPR Recruitment & Consultancy aansprakelijk wordt gehouden, is zij alleen

aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is geleden als

gevolg van een aantoonbaar tekortschieten in de verplichtingen van CAPPR Recruitment &

Consultancy met betrekking tot haar Diensten.

 1. De aansprakelijkheid van CAPPR Recruitment & Consultancy is beperkt tot het bedrag dat

gedekt is en is uitgekeerd door de verzekeraar. Als er geen uitkering plaatsvindt of als CAPPR

Recruitment & Consultancy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de

Opdrachtgever betaalde bedrag.

 1. De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel is niet van toepassing in

geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CAPPR Recruitment &

Consultancy.

 1. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover dit bij wet niet is toegestaan.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, buiten de wil of

toedoen van CAPPR Recruitment & Consultancy, waardoor tijdige, volledige of juiste

nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is.

 1. Overmacht omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, niet-nakoming van derden, ziekte

van personeel van CAPPR Recruitment & Consultancy of derden, abnormale

weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige

storingen in de systemen van CAPPR Recruitment & Consultancy, brand, overstromingen,

natuurrampen, rellen, oorlog of binnenlandse onrusten.

 1. Bij overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de

overmachtssituatie voortduurt.

 1. Als de overmacht langer dan één maand aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de

Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal

CAPPR Recruitment & Consultancy eventueel betaalde bedragen terugbetalen, onder aftrek

van alle gemaakte kosten met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke gegevens die zij van de andere partij

ontvangen, als zodanig te behandelen en geheim te houden. Dit omvat tevens telefoongesprekken die door CAPPR standaard worden opgenomen voor uitsluitend interne trainingsdoeleinden. Deze gesprekken worden automatisch na een week vernietigd.  De partij die vertrouwelijke

gegevens ontvangt, zal deze uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor ze zijn

verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd wanneer een van de

partijen ze als zodanig heeft aangeduid. CAPPR Recruitment & Consultancy is niet gehouden

aan deze verplichting indien het verstrekken van gegevens aan een derde noodzakelijk is

vanwege een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor een juiste uitvoering van

de overeenkomst.

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dient deze schriftelijk te worden ingediend via

alexandervan@cappr.nl.

Artikel 13: Identiteit van CAPPR Recruitment & Consultancy

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 32105385 en draagt het BTW-identificatienummer NL001903332B91. Het kantoor

van CAPPR Recruitment & Consultancy is gevestigd aan Malrove 62, 7322 GC Apeldoorn.

 1. CAPPR Recruitment & Consultancy is bereikbaar via e-mail op administratie@cappr.nl, via de

website www.cappr.nl en telefonisch op 06-25 3456 28.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen CAPPR Recruitment & Consultancy en haar Opdrachtgever is

Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen die ontstaan tussen CAPPR Recruitment & Consultancy en de Opdrachtgever

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement.